زیست تدبیر یا زیست مدیریت یعنی تدبر و مدیریت در حوزه ی زیستی انسان اعم

از تهیه و توزیع نیازهای اولیه از جمله خوراک ، پوشاک ، مسکن و ازدواج و رسیدگی

به مسائل روحی و روانی همه ی انسان های یک جامعه.

وقتی انسانی در یک جامعه زندگی می کند اگر به هر دلیلی نیازهای اولیه او

تامین نشود قطعا و یقینا هم جسم آن انسان و هم روان آن انسان بیمار گشته

و این بیماری زمینه ساز تلف شدن حیات آن انسان خواهد شد و در اینجاست

که از لحاظ حقوق اساسی ، مدنی و شرعی ؛ مدیریت جامعه زیر سوال خواهد

رفت و باید کسی که طبق قرارداد اجتماعی و سیاسی وکالت افراد جامعه را به

عهده گرفته است و طبق علوم سیاسی و مدیریت دولتی ما آن شخص را مدیر

آن جامعه می شناسیم پاسخگو باشد.