زیست تدبیر یا زیست مدیریت یعنی تدبر و مدیریت در حوزه ی زیستی انسان اعم

از تهیه و توزیع نیازهای اولیه از جمله خوراک ، پوشاک ، مسکن و ازدواج و رسیدگی

به مسائل روحی و روانی همه ی انسان های یک جامعه.