خدایا تو را می خواهم نه سیم و زر*عمر گرانمایه می خواهم پربار و بر

دلی خواهم زتو که خواهانش تو باشی*زکفر و ریا خالی ولی ایمانش تو باشی
چه نوش آن دردی که درمانش تو باشی* چه زیبا راهی که آغاز و پایانش تو باشی

بهشت است آن باغی که باغبانش تو باشی* معطر گردد هر آنجایی که گلستانش تو باشی